Atıktan enerji üretim sistemi

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

“Her 1 ton atık bertarafında; en az 1,5 ton buhar enerjisi üretilebilirken, tesise entegre edilebilen türbinler sayesinde elektrik enerjisi elde edilebilmektedir.”

Çevreye zarar veren ve bertaraf edilmesi gereken atıklar, INEVA teknolojisinde değerli bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu sistemle madde ve enerji döngüsü oluşturularak sürdürülebilir bir değişim hedeflenmektedir.

Ayrıca yakılan bu atıklar biyokütle kapsamında yenilenebilir enerji yakıtı olarak kullanılarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

Sistemimizi inceleyin

ATIKSU NEDİR? NEDEN ARITILMALIDIR?

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş, yerleşim birimlerinin cadde, otopark ve benzeri alanlarına düşen yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda meydana gelen sulardır.

Evlerde veya endüstride kullandığımız suyun çıkış değerleri alıcı ortam standartlarına göre limitlendirilmiştir ve limit değerlere uymayanların ise atıksu arıtma tesislerinde yapılacak prosesler nihayetinde deşarj değerlerinin bu limitlerin altına indirilmesi gerekmektedir. Atıksu arıtma tesislerine bu noktada ihtiyaç duyulmaktadır.

ARITMA ÇAMURU NEDİR? NEDEN BERTARAF EDİLMELİDİR?

Atık su arıtma süreçlerinde, biyolojik arıtma sonunda çözünmüş hâldeki maddelerin mikroorganizma bünyesine geçirilmesiyle ortaya çıkan akışkan özellikteki atıklar “arıtma çamuru” olarak isimlendirilir. Arıtma çamuru, atık su arıtımının bir ürünüdür ve her geçen gün biriken çamurun miktarı ve dolayısıyla çamurun depolanması için gereken alan da arttığı için çamurun bertarafı daha hayati bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Atıksuların içerisinde bulunan tüm patojenik organizmalar, kirleticiler ve atıksu arıtma tesislerinde suların deşarj limitlerine ulaşabilmesi için proseslerde kullanılan kimyasallar, çamura dönüşür. Bu sebeple arıtma çamurları içerisinde zararlı maddeler barındırmaktadır. İnsan sağlığı ve çevreye büyük zararları olan bu çamurlar hiçbir proses için değerlendirilebilir değildir ancak iyi bir kalorifik değer taşımaktadırlar. Bu nedenle bu çamurlar uygun termal proseslerde bertaraf edilerek enerji olarak ekonomiye geri kazandırılabilir.

TERMAL BERTARAF

“2006 Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Referans Dokümanı gereğince atıkların kumlu tip akışkan yatak teknolojisi ile termal olarak bertaraf edilmesi uygun görülmektedir.” Termal bertaraf, çamur içindeki yanıcı maddelerin ekzotermik olarak hızlıca oksidasyonu şeklinde tanımlanabilen tam yanma işleminden ibarettir.

Termal bertaraf işleminin üstün yönleri;

  • Çamur kekinin hacmini ve ağırlığını yaklaşık %95 oranında düşürür.
  • Patojenler tamamen yok edilir.
  • Toksinleri yok eder veya azaltır.
  • Atık ürünlerin termal bertarafıyla enerji kazanımı mümkündür ve bu enerji yenilenebilir enerji statüsünde satılabilir.